TBMM’de kabul edilen kentsel dönüşüm yasası ne içeriyor?

blog resim

Kentsel dönüşüme ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle, dönüşüm için karar alma mekanizmaları kolaylaştırılacak. Tahliye ve yıkım süreçleri hızlandırılacak.  

Kanunla, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, bu depremlerin ve akabinde meydana gelen depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni usuller getiriliyor. Düzenlemeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Buna göre, 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma verme süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak; bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılacak.

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gereken hallerde, dosyanın tekemmülünden itibaren 15 gün içinde keşif yapılacak. Tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunluluk bulunan hallerde keşif ve bilirkişi incelemesi, ilk incelemeyi müteakiben de yapılabilecek. Bilirkişi raporları 15 gün içinde mahkemeye teslim edilecek. Bilirkişilere ve bilirkişi raporlarına, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek.

Duruşma yapılması, tarafların istemine ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Duruşma davetiyeleri, duruşma gününden en az 15 gün önce taraflara gönderilecek.

Bu davalar dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek. İstinaf dilekçeleri 10 gün içinde incelenecek ve tebliğe çıkarılacak. İstinaf dilekçelerine cevap verme süresi 15 gün olacak. İstinaf istemi en geç 2 ay içinde karara bağlanacak.

Tam yargı davalarıyla bu madde kapsamındaki iptal davaları birlikte görülemeyecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birlikte açılmış olan iptal ve tam yargı davaları ayrılacak ve bu davalar bulunduğu aşamadan itibaren görülmeye devam edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da bu madde hükümleri bulunduğu aşamadan itibaren uygulanacak.

Buna göre işlemeye başlamış olan savunma verme süresi, bilirkişi raporuna itiraz süresi, istinaf başvuru süresi ve istinaf dilekçesine cevap verme süresi değişmeyecek.

Rezerv yapı alanları yeniden tanımlanıyor

Kanunla, dış finansman imkanlarının Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, krediye ilişkin anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını sağlamak üzere düzenleme de yapıldı. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "dış borcun tahsisi" tanımına "Kentsel Dönüşüm Başkanlığına" ibaresi eklendi.

Kanunla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, özel bütçeli idare olarak teşkilatlandırılırken Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'daki "rezerv yapı alanı" tanımında değişikliğe gidildi. Rezerv yapı alanı tanımında yer alan "yeni yerleşim alanı olarak" ibaresi metinden çıkarılırken bu düzenlemenin gerekçesinde, uygulamada açılan davalarda, herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskun alanlar dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtildi.

Kanunla riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapıldı.

Buna göre, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek. Tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanağın muhtarlıkta yapılacak ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30'unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilmesi gerekecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının gelirleri, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları her türlü nakdi, taşınır ve taşınmaz niteliğindeki bağış ve yardımlar, başkanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilere verilecek bilgi, belge ve hizmetler karşılığında alınacak ücretlerden, taşınır malların satışından veya kiraya verilmesinden ya da işletilmelerinden elde edilen gelirlerden, taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlardan ve diğer gelirlerden oluşacak.

Dönüşüm projeleri özel hesabı 31 Aralık 2025 itibarıyla kapatılacak. Bu tarih itibarıyla söz konusu hesapta bulunan nakit tutarları bir yandan Başkanlık bütçesine öz gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak bütçe tertiplerine Başkanlıkça ödenek kaydedilecek. Özel hesaba ilişkin hak ve yükümlülükler başkanlığa devredilecek.

Kanunla , Bilirkişilik Kanunu'nda düzenleme yapıldı. Buna göre, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, 1 Ocak 2028'e kadar, adli ve idari yargı mercilerinde depremlerle bağlantılı olarak görülmekte olan iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda bilirkişi görevlendirmesi yapılabilecek.

Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listesinde veya listelerinde yer almayan bilirkişilerin, ilgili kanunlardaki usule tabi olmadan görevlendirilmesine imkan tanınacak.
 

Kentsel Dönüşüm Kanunu Biçimciliği ve Emlak Hizmetleri - İlke Emlak

Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe ve Kadıköy gibi İstanbul'un önemli semtlerindeki farklılaşma blokları olan İlke Emlak, son kabul edilen kanun değişiklikleri bileşenlerinden önemli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşıyor.

Kentsel Dönüşüm Kanunu Değişiklikleri:

Kentsel dönüşüm süreci, karar alma mekanizmalarını değiştirme, tahliye ve yok etme süreçlerini hızlandırmak için yeni düzenlemeler yapıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında etkili afet bölgelerindeki hak barındırmana ilişkin işlemler hariç olmak üzere, hasar tespit raporlarına dayalı idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında analizlerin hızlandırılması amaçlanıyor.

İlke Emlak Hizmetleri:

İlke Emlak, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe ve Kadıköy bölgelerinde konut ihtiyaçlarız için geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu hizmetler arasında;

İdealtepede Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı: Kentsel dönüşüm projelerinde, yasal düzenlemelerde ve çözümlerinde uzman danışmanlık hizmeti.

Küçükyalı da Emlak Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri: Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama işlemlerinde profesyonel destek.

Dava ve İtiraz Süreçleri Danışmanlığı: Kanuna göre yürütülen dava ve itirazlar için rehberlik ve danışmanlık hizmeti.

Riskli Yapı Tespiti ve Değerlendirme: Yeni düzenlemelere göre yapılacak detaylandırma ve hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi için danışmanlık ve destek.

Küçükyalı Düzenleme ve Emlak Süreçleri:

Yeni yasal düzenlemelere göre davaların ayrıntıları, süreleri, bilirkişi incelemeleri ve duruşma aşamaları için sınırlar belirlenmiş durumda. İlke Emlak, bu çözümlerinde sizlere rehberlik ederek haklarınızın korunmasını sağlıyor.

Özel Hizmetler:

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı: Projelerinizi değerlendirme, düzenleme ve danışmanlık.

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık: Emlak değerlemede profesyonel danışmanlık.

Yatırım ve Pazarlama Hizmetleri: Emlak yatırımı yapacaklar için özel pazarlama stratejileri ve hizmetleri.

İlke Emlak, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe ve Kadıköy bölgelerinde emlak alanında uzman ve güvenilir bir ortaktır. Sizin için en iyi emlak çözümlerini sunmak için buradayız.

İlke Emlak İletişim Bilgileri:

Telefon: 0532 264 88 04 - 0536 268 48 48 - 0537 598 72 72

Adres: Bağdat Caddesi, Hafız İsa Sokak, Erçalık Apartmanı No: 1/C, İdealtepe, Maltepe, İstanbul.

Emlak gereksinimleriniz için doğru adresinizi belirtmeyi unutmayın. İlke Emlak, demokratik dönüşümlerinizde profesyonel ve güvenilir bir yardımcıdır.

 

 


 

 

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.