En Sık Kullanılan Emlak Terimleri ve Anlamları 1

blog resim

2B Arazisi
 

Orman niteliğini kaybeden arazileri için kullanılan terimdir. Bu arazilerin ıslah edilmesi mümkün değildir ve araziler tekrar kullanılamamaktadır.

Tabii ki, ilke emlak olarak İdealtepe, Adatepe, Küçükyalı, Maltepe, Kadıköy, Bosyaka bölgeleri alım satım, ekspertiz ve danışmanlık hizmetleri sunan bir emlak şirketi faaliyet olarak gösteriyoruz. Mülkiyet işlemleri konusunda destek sağlamak, doğru bilgi ve hizmet sunmak amacıyla çalışıyoruz. Emlak danışmanlığı, gayrimenkul alım satımı, kiralama, ekspertiz gibi yapılar profesyonel ve güvenilir hizmetler sunmaktayız. Siz de gayrimenkul işlemleri konusunda ihtiyaç noktasında bize başvurabilirsiniz.

376. Dilekçe
 

Vergilerden doğan cezaların azaltılması amacı ile ilgili kamu kurumuna verilen dilekçeye denir.

Acir
 

Herhangi bir mülkünü kiraya vermek ya da mülkü kiralamak isteyen kişiler için kullanılan isimdir.

Aciz Vesikası
 

İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Açık Alan
 

Orman, tarım ve imar alanı dışında kalan, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeye verilen isimdir.

Açık Kapı İlkesi
 

Kooperatiflerde kişinin ortaklığa istediği zamanda girebilmesi ve istediği zaman ortaklıktan çıkmasını sağlayan ilkeye verilen isimdir.

Açık Kredi
 

Borç paraya ihtiyacı olan kişinin kişisel imzasına güvenilerek açılan kredi türüne verilen isimdir.

Ada
 

Kamuya ait olan, yol, cadde, deniz, göl, orman gibi çevresi doğal ve yapay sınırlarla sarılı parseller topluluğuna verilen isimdir.

Ada Krokisi
 

Kadastro çalışmaları içerisinde bulunan alanların imar planlarını gösteren krokiye verilen isimdir.

Adi Kira
 

Malını kiraya veren kişinin belirli miktar ücret karşılığında herhangi bir eşyasının kullanımını kira ödeyen kişiye devretmesi ve bunun sözleşme haline getirilmesidir.

Afet Alanı
 

Deprem, orman yangını, heyelan, sel gibi doğal afetlerin görülüğü veya görülme riskinin olduğu alanlara verilen isimdir.

Afet Kanunu
 

Deprem, sel, heyelan, orman yangını, sel ve çığ gibi doğal afetlerde maddi olarak zarar gören vatandaşlara devlet tarafından temel ihtiyaç sağlanmasına yarayan yasaya verilen isimdir.

Ahara Temlik
 

Kişiye ait olan herhangi tapulu bir malı başka bir kişiye devretme işlemine verilen isimdir.

Ahde Vefa
 

Herhangi bir gayrimenkul işleminde her iki taraf arasında yapılan sözleşmeye karşılıklı olarak sadık kalınması anlamına gelen terimdir.

Aile Konutu
 

Evlilik ile oluşan aile birliğinin sürekli olarak ikamet ettiği konuta verilen isimdir. Bir ailenin birden fazla konutu olabilir ancak sadece Medeni Kanunun atadığı ve belirlediği konut, aile konutu olarak adlandırılır.

Aile Malları Ortaklığı
 

Akrabalık ilişkileri olan kişilerin var olan mal ve gayrimenkullerinin tümünün ortaya atılarak ortaklık oluşturmasından ötürü ortaya çıkan durum için kullanılan isimdir.

Akit
 

İki veya daha fazla tarafın karşılıklı beyanlarına dayanılarak sorumluluklar üstlendiği, hukuki değer taşıyan sözleşmeye akit denir. Borç akitleri, kira akitleri ve emanet akitleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Akitli İşlemler
 

Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senetler üzerinde iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.

Akitsiz İşlemler
 

Tapu Kanununda belirtilen akitli işlemlerin dışında kalmış olan akitsiz işlemler, şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.

Akıllı Bina
 

Günümüz teknolojisinde farklı sistemlerin tek bir merkez üzerinden birbirleri ile uyumlu halde çalışmasıyla oluşan bina sistemidir. Akıllı ev sistemleri belirli teknolojik aletlerin kullanımı ile gerçekleştiğinden ev sahiplerine rahatlık ve konfor sağlamaktadır.

Aktif Plan Çizim Yöntemi
 

Bu yönteme göre yapılan şehir planlamalarında şehir, bir tek seferde bir bütün olarak ele alınmaktadır. Şehrin tüm detayları ve sonrasında şehrin alacağı şekil detaylıca gösterilmektedir. Şehir planlamasının bu uygulamasına da “Aktif Plan Çizim Yöntemi” denmektedir.

Aktif Yeşil Alan
 

Şehirde bulunan insanların sıklıkla kullandıkları park, bahçe, sahil, orman, koru ve piknik alanları gibi açık kamusal alanlara verilen isimdir.

Aleniyet
 

Sözcük anlamı olarak açıklık ve netlik ifadelerini karşılamaktadır. Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesinde tapuda aleniyet ilkesi, ilgili tapu sicilinin herkese açık olduğundan ve kimsenin tapu sicilindeki herhangi bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden bahseder.

Altyapı
 

İnsanların yaşayabileceği yerleşim yerleri ve çalışabilecekleri sanayi alanları için gerekli olan yol, elektrik, su, iletişim gibi yapıların tümüne verilen isimdir.

Amerikan Mutfak
 

Küçük sayılabilecek evlerde yaşam alanları ile iç içe geçirilmiş, açık mutfak olarak da bilinen mutfak tipidir. Oturma odası ile mutfağın tek bir alanda bulunmasıyla oluşan Amerikan mutfak, küçük evlerin en büyük avantajlarından biridir ve ilk kez Amerika’da kullanılmıştır.

Amme Arazisi
 

Kamuya hizmet için kullanılan arazi tipine verilen isimdir. Kamu için ayrılan bu arazilerin bazıları parsellenir. Parsellenen bu alanlara kamuya hizmet binaları inşa edilir.

Amortisman
 

Gayrimenkullerin veya diğer varlıkların yıpranma ve eskime payını ifade eden kelimedir.

Anahtar Teslim
 

Bir yapının tüm unsurlarının tek bir elden halledilmesinin ardından eksiksiz bir şekilde mal sahibine teslim edilmesi işlemine verilen isimdir.

Antre
 

Bir konutta bulunan diğer tüm odaların bağlandığı alanı, giriş bölümünü ifade eden isimdir.

Apartman Aidatı
 

Apartman içerisinde bulunan ortak alanların bakımın yapılması, apartmanın güvenliğinin sağlanması için her ay daire sahiplerinden toplanılan belli bir miktar ücrete verilen isimdir.

Apartman Dairesi
 

Birden çok katı bulunan, içerisinde birden çok ailenin yaşadığı yapıların küçük bölümlerine verilen isimdir.

Apartman Karar Defteri
 

Yılda bir kereden az olmamak şartı ile apartman kurulunca yapılan toplantılarda alınan kararların yazıldığı deftere verilen isimdir.

Apartman Yönetim Planı
 

Binanın nasıl yönetileceğine, yöneticilerin ve denetçilerin alacakları ücretlere, yapıların ne şekilde kullanılacağına dair alınan kararların tüm daire sahiplerini ilgilendiren plana verilen isimdir.

Aplikasyon
 

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilme işlemini karşılayan terimdir.

Arazi
 

Belli sınırları olan ve yerleşim yerlerinin dışarısında kalan geniş kırsal alanlardaki zemin parçasına verilen isimdir.

Arizi Kazanç
 

Genel anlamda yapılması devamlılık göstermeyen işlerden elde edilen gelirlere verilen isimdir.

Arsa
 

Şehirlerin belirli yaşam alanlarında yapı yapmak için ayrılmış arazi parçalarına denmektedir. İskân için ayrılan arazi parçalarının başka bir ismi de imar parselidir.

Arsa Ofisi
 

İmar ve İskan Bakanlığına bağlı, arsa ve arazilerin aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış-satışları yapmak, turizm bölgeleri ve kamu kuruluşları için arsa sağlamak üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip yere verilen isimdir.

Arsa Payı
 

Kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız her bir bölüme özel olarak tahsis edilmiş arsadaki ortak mülkiyet payına denmektedir.

Arter
 

Emlak alanında şehrin önemli bölgelerini betimlemek için kullanılan sözcüktür.

Askeri Güvenlik Bölgesi
 

Bakanlar Kurulu çerçevesinde ülke savunması için önemli noktalara asker tesis edilen belirli alanlara verilen isimdir.

Askı Süresi
 

İmarı yapılan bir yerin adalarını, yoğunluklarını, uygulamada bulunan bütün bilgilerin sergilendiği imar planlarının kişilere gösterildiği zaman dilimi için kullanılan terimdir.

Asma Kat
 

En az 5.5 metre tavan yüksekliğine sahip olan, çoğu zaman basık tavanlı olup alttaki alana merdivenle bağlanan yarım katlı yerlere verilen isimdir.

Atık Yönetimi
 

Atıkların özelliklerine göre sınıflandırılması, toplanması ve geçici bir süre ile depolanması, ortadan kaldırılması, geri dönüşüme yollanması gibi işlemlerin olduğu yönetim biçimi için kullanılan terimdir.

Avan Proje
 

Gerçekleştirilmek istenilen projenin mevcut koşullara göre düşünülmesi ve sunulması gibi fikirlerin düşünülüp tartışıldığı aşamaya verilen isimdir. Demo proje olarak da adlandırmak mümkündür.

Avlu
 

Yapıların çevresinde bulunan, açık hava ihtiyaçlarını karşılayan ve yapının tamamlayıcısı konumunda olan bölüme verilen isimdir.

Aynen Taksim
 

Hisseli taşınmazlara sahip olan hissedarların dava açarak taşınmazda bulunan ortaklığı sonlandırmayı talep ettikleri işlemin adıdır.

Ayni Hak
 

Herhangi bir mal üzerinde egemenlik yetkisi olan ve bu yetkinin herkese ve her şeye karşı ileri sürülebildiği haklar için kullanılan terimdir.

Ayrık Nizam
 

Herhangi bir yapının diğer hiçbir yapıyla bitişik olmamasından kaynaklanan yapı düzenine verilen isimdir.

Azil
 

Herhangi bir kişiye verilen tüm yetkiye son verilmesi ve yetkinin geri alınma işlemi için kullanılan terimdir.

Aziller Sicili
 

Bir kişiye verilen tüm yetkinin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilen istek sonrasında kayıt altına alındığı deftere verilen isimdir.

 

Bağımsız Bölüm
 

Yapım aşaması henüz biten gayrimenkulün ana kullanım alanlarından farklı olarak kullanılmaya uygun diğer alanlarına verilen isimdir. Kat, daire, mağaza, depo gibi alanlar bağımsız bölüme örnek olarak verilebilir.

Bağışlama Vaadi
 

İlerleyen bir tarihte bir malın bağışlanmasına yönelik kararı üstlenmesi için yapılan ön sözleşmeye verilen isimdir. Bağışlama vaadi sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenmektedir.

Bağışlamadan Rücu
 

Taşınmaz malını bağışlayan olan kişinin, bağış yaptığı kişi ya da kurumdan taşınmaz malını geri alması, bağıştan vazgeçmesi işlemine verilen isimdir.

Bahçe Duvarı
 

Bir binanın, arazinin ya da arsanın etrafını sarmalamaya yarayan duvara verilen isimdir.

Bahçe Uzaklıkları
 

Bir yapının inşaatının kamuya ait olan yola ya da komşu parsel sınırlarına olan en yakın uzaklığı için kullanılan terimdir.

Balkon
 

Kişilerin açık hava ihtiyacını karşılayan, binalarda dışarıya doğru çıkmış ve üç tarafı bel hizasına kadar gelen duvar ile kaplanmış yere verilen isimdir. Binalarda balkonların bulunması insanların temiz hava almasına olanak sağlamaktadır.

Balta İfrazı
 

Ayırma anlamında kullanılan ifraz kelimesi tek parsel üzerinde bulunan taşınmaz malın birden çok parçaya ayrılmasıyla Tapu Müdürlüğüne kayıt ettirme işlemidir. Bir parselin ifraz yolu ile ayrılmasının ardından iki parsele dönüştürülmesi halinde yola cephesi olmayan parseli yola bağlamak amacı ile dar bir çıkmaz sokak yapılması işlemi için kullanılan terimdir.

Banliyö
 

Büyük kentlerin çevrelerinde bulunan yaşam alanlarına verilen isimdir. Şehir sınırlarına yakın olan banliyöler yaşamsal ihtiyaçları bakımından sınırında bulundukları şehre bağlı konumdadır.

Baraka
 

Temelsiz olarak tahta, çinko, sac gibi hafif yapı malzemeleriyle yapılan yer için kullanılan isimdir.

Bayındır Hale Getirme
 

Şehirlerde bulunan belli arazi ya da arsaların imar planları ile yerleşim yerlerine dönüştürülmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Bayındırlık
 

Bir bölgenin geliştirilip, faydalı hale getirilmesi ve estetik açıdan güzelleştirilmesi için kullanılan terimdir.

Belediye Rayiç Bedeli
 

Güncel pazar koşullarında belediyeler tarafından belirlenen, taşınmaz malların minimum tutarda alım-satım bedelleri için kullanılan terimdir.

Belediye Sınırı
 

Bir şehirde bulunan belediyelerin hukuk yasalarına göre belirlenen sınırları için kullanılan terimdir.

Betonarme
 

Yapıların inşaatlarında beton ve çelik kullanılarak oluşturulan yapı malzemesine verilen isimdir.

Beyan
 

Herhangi bir olayın açıklığa kavuşmasını sağlamak ya da bir durumu delil göstererek aklamak gibi farklı anlamlara sahip olan beyan terimi, emlak alanında da fazlasıyla kullanılır. Kişiler ve tüzel kişiler gerekli görüldüğü takdirde mal beyanı, adres beyanı gibi işlemler yaptırırlar.

Bilirkişi
 

Alanında uzman sayılabilecek, çözümlenmesi güç olan konularda fikirlerine başvurulan kişi için kullanılan terimdir.

Bina Cephesi
 

Yapının toprak üzerinde bulunan zemin ve birinci katının yol tarafında, duvara bakan dış yüzüne verilen isimdir.

Bina Derinliği
 

Binanın arka cephesi ile ön cephesi arasında bulunan hattının en uzak nokta ile arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bina Eteği
 

Binanın bodrum katında bulunan dış duvarlarının toprak zemin üzerinde kalan bölümüne verilen isimdir.

Bina Yüksekliği
 

Binanın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir.

Blok Nizam
 

İmar planı ile belirlenen binaların bir ya da daha fazla parsel üzerinde oluşturulan bahçeli yapılar için kullanılan terimdir.

Bölge Planı
 

Bir şehrin ekonomik, sağlık, kültürel, endüstriyel alanlarının hepsini içerisinde barındıran makro düzeydeki yerleşim planları göstermek amacıyla kullanılan terimdir.

Bölge Raporu
 

Gayrimenkul almak isteyen kişilerin istedikleri alanlarla ilgili gayrimenkul danışmanlarının verdikleri bilgilere, raporlara verilen isimdir.

Brüt
 

Kesintisi yapılmamış herhangi bir mal ya da para için kullanılan terimdir.

Brüt Beton
 

Herkes tarafından bilinen betona göre daha küçük tanelere sahip olan ve üzerine sıva yapılmayan beton için kullanılan terimdir.

Brüt İnşaat Alanı
 

İnşaat projesinin alanlarına girmeyen tüm bağımsız alanların da dâhil edilmesi ile oluşan yeni alan için kullanılan terimdir.

Bungalov Ev
 

Tahtadan inşa edilmiş, müstakil tek katlı, giriş kısmında küçük bir balkonu olan evlere verilen isimdir. Genellikle orman içerisinde yer alan bungalov evler, özel amaçlar için kullanılır.

Çarpık Kentleşme
 

Hızlı nüfus artışı sonrasında kentlerin plansız, altyapısız ve gelişigüzel bir şekilde ilerlemesiyle oluşan kent yapısıdır. Estetiklikten uzak olan bu yapılaşma büyük kentler açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Çatı Katı
 

Çatı ile son kat arasında yapılan küçük bölüme verilen isimdir. Son zamanlarda yeni yapılan yapılarda görülen çatı katları, işlevsel olarak dekore edildiğinde ev sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir alandır.

Cebri İcra
 

Borçlunun alacaklıya ödenmesi gereken borcu ödememesinden kaynaklı olarak alacaklının icra müdürlüğünün aracılığı ile borcunu alma işlemine cebri icra denmektedir. Bu işlemlerle ilgilenen kamu kurumu icra dairesi, kişiler ise icra memurlarıdır.

Cebri Satış
 

Borçluların borçlarını ödememesi üzerine ilgili devlet kuruluşlarının gücü ile borcunu ödemesine zorlamasıdır. Cebri satışta üzerinde haciz kaydı bulunan borçluya ait olan taşınmaz malın, icra müdürlüğü aracılığıyla satılarak gelir elde edilmektedir ve elde edilen gelir sonrası alacaklılara borçlar ödenmektedir.

Çekme Kat
 

Çatı katı ile son kat arasında bulunan yapılara verilen isimdir. Genellikle çekme katın dört tarafında balkon vardır.

Cephe
 

Binanın her bir yüzeyine verilen isimdir. Gayrimenkul alanında yön ve taraf anlamlarında da kullanılır.

Cins Değişikliği
 

Tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmaz malın niteliğinin ve yapısının değiştirilmesi ve başka bir niteliğe sahip olan tapu kütüğüne tescil ettirme işlemidir. Bağ, bahçe iken arsa arazi durumuna dönüştürmek için tapu sicilinde yapılan işleme verilen isimdir.

Çıplak Mülkiyet
 

Yararlanma hakkının başka kişinin üzerinde olduğu sahiplik durumunu özetleyen terimdir. Kuru mülkiyet olarak da bilinmektedir.

Çok Yönlü Kadastro
 

Genel olarak birçok amacın ötesinde, sürdürülebilir yapının ilerlemesine olanak tanıyan ve süreklilik için gerekli bilgilere sahip olan kadastro türüne verilen isimdir.

Cumba
 

Eski Türk evlerinde zemin katın üzerindeki katlardan dışarı tarafa taşan kafes şekline benzeyen oda bölmesine denmektedir.

Daire
 

Konut olarak kullanılan yapıların çatısı altında bulunan bölümlerin her birine verilen isimdir. Konutlardaki daireler 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde farklı büyüklüklere sahiptir.

Daire Tipi
 

Günümüz teknolojisinde her ihtiyaca yönelik farklı daireler tasarlanmaktadır. Daire tipi, kişinin isteğine ve zevkine bağlı olarak tasarlanan daireler için kullanılan terimdir.

Dam
 

Yapıları dış etmenlerden karşı koruyan, yüzeyinin çoğu piramit kaplı olan binanın göğe bakan yüzeyine verilen isimdir.

Damga Vergisi
 

Kişiler ya da kuruluşlar arasındaki hukuki süreçleri belgeleyen ve resmileştiren belgelerden alınan vergiye verilen isimdir.

Depozito
 

Kiralık olarak verilen mülklerin temiz kullanılacağına ve zarar verilmeyeceğine dair verilen sözün teminatı, mülkler için alınan güvence ödemesine verilen isimdir.

Devre Mülk
 

Özellikle sezonluk alanlarda kullanılmak için satın alınan ve farklı kişiler tarafından da kullanılabilen mülke verilen isimdir.

Devren Kiralık
 

Kiracının taşınmaz mal üzerindeki hakkını başka bir kişiye devretmesi işlemine verilen isimdir.

Devretmek
 

Mal üzerinde bulunan hakların başka kişi üzerine geçirilme işlemine denir.

Döner Sermaye Ücreti
 

Tutarı her yıl döner sermaye yönetim kurulu tarafından belirlenen tapu işlemlerinde kişilerden tahsil edilen ücrettir. Tahsil edilen ücret Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün hesabına aktarılmaktadır.

Dubleks
 

İki katlı villa tipi müstakil evlere verilen isimdir.

Düzeltme
 

Tapu belgesine yanlış olarak yazılmış bilgilerin belgelere uygun olarak düzeltme işlemidir.

Ebeveyn Banyosu
 

Evlerin içinde normal tuvalet ve banyo haricinde yatak odasında bulunan küçük, özel banyolara verilen isimdir.

Ecrimsil
 

Haksızlıklarla almış olduğu malı uzun süre elinde bulunduran kişiye, mal sahibi tarafından talep edilen tazminattır. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinmektedir.

Ek Emsal
 

Arsa üzerindeki maksimum inşaat alanının, parsel alanı oranı için kullanılan terimdir.

Ekspertiz
 

Gayrimenkul değerini doğru olarak belirleyen ve gayrimenkul alanında uzman sayılan kişilere verilen isimdir.

Ekspertiz Raporu
 

Gayrimenkul uzmanı olarak adlandırılan kişinin incelediği konutu yaş, konum, bina durumu gibi özelliklere göre değerini belirlemesine ve belirlenen özelliklerin rapor haline getirilme işleme verilen isimdir.

Elbirliği Mülkiyeti
 

Taşınmaz mal üzerindeki paylaştırmada birden fazla kişinin pay oranlarının açık bir şekilde gösterilmeden sahip olmaları durumu için kullanılan terimdir.

Emlak
 

Arazi, arsa, ev, bahçe gibi taşınmazların ekonomik olarak değerli ifade edilen, paraya çevrilmesi mümkün olan kıymetli malların ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak Balon
 

Gayrimenkul fiyatlarının sürekli olarak hızlı bir şekilde artması sonucunda fiyatların yüksek noktalara çıkmasını betimlemek için kullanılan terimdir.

Emlak Beyan Değeri
 

Emlak Vergisi kanununa göre taşınmaz sahipleri ve hissedarları tarafından belediyeye verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değeri betimlemek için kullanılan terimdir. Verilen bu değere farklı olarak kayıtlı değer ifadesi de kullanılmaktadır.

Emlak Beyannamesi
 

Gayrimenkulün kime ait olduğunun ispatlanması olayının ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak İlanı
 

Kişinin gayrimenkulünü satmak ya da kiraya vermek amacıyla gerekli mecralarda gayrimenkulünü bedeli ve fotoğrafları ile sergilemesine, başkalarına ulaşılabilir hale getirilmesine verilen isimdir.

Emlak Vergisi
 

Taşınmaz gayrimenkul satın alan kişilerin senede bir ya da iki kere taşınmazı için devlete ödediği vergi türüne verilen isimdir.

Emlakçı Komisyonu
 

Emlakçı anlaşma yaptığı kişilerin gayrimenkulleri satmak, kiralamak, rehin almak gibi hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerden birini gerçekleştirdiği takdirde emlakçı kişilerden komisyon alma hakkına sahip olmaktadır.

Emsal
 

Bir yapının kira ya da satış bedelinin benzer konutlar ile karşılaştırılması işlemine verilen isimdir.

Emval
 

Mallar ve mülkler anlamında kullanılan isimdir.

Enerji Kimlik Belgesi
 

Yapıların asgari enerji ihtiyaçlarının belirlendiği ve beyan edildiği belgeye verilen isimdir.

Ev Değeri
 

Ev satışı konularında ev değerini belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle ev değerini gayrimenkul alanında uzman kişilerin yardımı ile belirmek ev sahibi için fayda sağlayacaktır.

Ev Dekorasyonu
 

Yaşam alanı olan evin içerisinde işlevsel, rahat, verimli ve estetik alanlar yaratabilmek amacıyla evin eşyalar ve renkler ile düzenlenmesi anlamında kullanılan terimdir.

Fek
 

Arapça kökenli bozma, ayrılma, feshetme, bitirme, kaldırma anlamlarında kullanılan sözcüktür.

Feragat
 

Karşılıklı olarak gerçekleşmesine gerek olmayan, herhangi bir kişinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelen terimdir.

Fesih
 

Devam eden bir süreci tek taraflı ve ileriye dönük olarak bozma, dağıtma anlamlarında kullanılan terimdir.

Fransız Balkonu
 

Son zamanlarda ülkemizde de fazlasıyla görülen, Fransa’da bulunan geleneksel yapılardan esinlenilerek oluşturulan balkon tipidir. Yer ile tavan arasında uzun doğramalardan oluşan, en fazla 50 cm’lik çıkıntıya sahip olan, önü korkuluklu balkon türüne verilen isimdir.

Fuzuli İşgal
 

Sahibinin izni olmadan taşınmaz mal üzerinde değişikliler yapma, kullanma ve ele geçirme anlamlarında kullanılan işlemin adıdır.

Gabari
 

Yapımına başlanacak bina için belediye tarafından öngörülen azami yükseklik sınırı için kullanılan isimdir.

Gayrimenkul
 

Arsa, arazi, konut gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran taşınmaz mallara verilen isimdir.

Gayrimenkul Danışmanı
 

Gayrimenkullerin alım, satım ya da kiralama işlemlerinden sorumlu olan, emlak ve gayrimenkul sektöründeki uzman kişiler için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Danışmanlığı
 

Gayrimenkullerle ilgili teknik ve hukuki analizlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sonucuna göre ev sahibi olmak isteyenlerin doğru gayrimenkul yatırımları yapmasını sağlayan hizmete verilen isimdir.

Gayrimenkul Sertifikası
 

Devlet güvencesiyle oluşturulan konut projelerinden kişilere metrekare bazında hisse satılması sonucunda verilen belge için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Yatırımı
 

Yüksek getirisi sebebi ile kişilerin ileriye dönük yatırımları için paralarını gayrimenkul alanına yatırma işlemi için kullanılan terimdir.

Gecekondu
 

Kişinin kendisine ait olmayan arsada, arsa sahibinin rızası olmadan ve gerekli yerlerden izinler alınmadan yapılan yapılar için kullanılan terimdir.

Geri Dönüşüm Süresi
 

Gayrimenkule yatırım yapan kişilerin yatırım tutarını, aldıkları konuttan elde ettikleri kar ile kira kazançlarından elde ettikleri gelirlerle geri kazandıkları süreye verilen isimdir.

Giydirme Cephe
 

Binaların dış yüzeylerinin geleneksel yöntemlerden farklı olarak genellikle camlarla estetik bir şekilde kaplanması işlemi için kullanılan terimdir.

Gürültü Yönetmenliği
 

Konutlarda bulunan insanlar belirli kurallar çerçeveleri içerisinde yaşamak zorundadır. Apartmanlarda gürültülü faaliyetlerin önüne geçmesi amacıyla “Gürültü Yönetmeni” bulunmaktadır.

Haciz
 

Alacaklının hukuki yollara başvuru yaparak, borcun ödenmesi için borçlunun aylığına, parasına ve malına el konulması işlemine verilen isimdir.

Harç
 

492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen tapu işlemlerinde tapu hizmeti karşılığında alınan ücrete verin isimdir.

Harici
 

Tapu dairesi dışında kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları gayrimenkul satışı için kullanılan terimdir.

Harita
 

Coğrafi olarak bölgelerin, alanların, yüzeylerin bir plan üzerinde gösterildiği ölçekli çizimlere verilen isimdir.

Hibe
 

Herhangi bir kamu kuruluşu ya da şirket tarafından vakıflara, eğitim kurumlarına, kişilere verilen karşılıksız para için kullanılan isimdir.

Hisse
 

Taşınmaz mala ait olan tam mülkiyetin bir kısmına karşılık gelen pay için kullanılan terimdir.

Hisse Tevhidi
 

Taşınmaz bir malda hissesi olan bir kişinin aynı mal üzerinde yeni bir hisse hakkına sahip olmasıyla beraber Tapu Müdürlüğünde önceki hisse ile yeni alınan hissenin birleştirilme işlemine verilen isimdir.

Hisseli Tapu
 

Birden fazla kişinin sahibi olduğu taşınmaz için hissedarların sahip olduğu belgeye verilen isimdir.

İfraz
 

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın birden fazla parçaya ayrılıp parsellenmesi ve ayrılan parçaların tek tek tapu kütüğüne kaydedilmesi anlamında kullanılan terimdir.

İkinci El Daire
 

Bir daire başkası tarafından kullanılıp satılığa çıkarılmasının ardından ikinci el konumuna düşmektedir. Gayrimenkul piyasasında ikinci el konutlar hiç kullanılmamış daireler kadar rağbet görmektedir.

İkiz Ev
 

Planları ortak olan ve bitişik iki evden meydana gelen büyük yapıya verilen isimdir.

İlam
 

Herhangi bir davanın nasıl bir karara bağlandığını gösteren belgeye verilen isimdir.

İlamlı İcra Takibi
 

Mahkeme kararıyla açıklanmış resmi bir belge ile açılan icra takiplerini belirtmek için kullanılan terimdir.

İmar Affı
 

Kaçak olarak, imar kurallarına göre inşa edilmeyen yapıların affedilmesine yönelik kullanılan terimdir.

İmar Çapı
 

Bir inşaat alanının tüm sınırlarını en küçük ayrıntıya kadar anlatan krokiye verilen isimdir.

İmar Durumu
 

Bir arazi ya da arsanın, imar planını ve imar yönetmeliğini ne şekilde  kullanılacağını gösteren belgeye verilen isimdir.

İmar Planı
 

İmar planı, imar yapılacak yerleşim alanlarının tüm detaylarını içeren plana verilen isimdir. İmar adası içinde yer alan imar adalarından ve parsel parçalarından oluşur.

İnşaat Tamamlama Kredisi
 

İnşaatına başlanan fakat farklı nedenlerle inşaatı durmuş olan yapıların tamamlanması için bankanın kişilere sağladığı krediye verilen isimdir.

İntifa Hakkı
 

Başkasına ait olan gayrimenkul üzerinde belirli kişilere tanınan yararlanma haklarına verilen isimdir.

İpotek
 

Bir gayrimenkulün bir borca karşılık alacaklı tarafından güvence olarak tutulması işlemine verilen isimdir.

İpotek Fekki
 

Gayrimenkul üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması için bankadan "Borcu yoktur" yazısının alınıp Tapu Müdürlüğüne götürülmesine gereken bu yazıya “İpotek Fekki” denir.

İpotekli Borç Senedi
 

Günü belirlenen kişisel bir alacağın güvence altına alınması için taşınmaza el koyma işlemine yönelik alınan senede verilen isimdir.

İrtifak Hakkı
 

Bir başkasının taşınmaz mallarından belirli kurallar dâhilinde kullanma hakkına verilen isimdir

İskân
 

Yapımı tamamlanan binada oturabilmek amacıyla alınan bina kullanım izni için kullanılan terimdir. İskân izni verilmeden önce bina incelenir ve izin alındıktan sonra da bina içerisinde elektrik, su, doğalgaz abonelikleri başlatılır.

İskan Belgesi
 

Yapımı tamamlanan binalar için oturulabilir izninin alındığı belgeye verilen isimdir.

İskan Ruhsatı
 

Yapımı tamamlanan binanın bağımsız bölümlerinin amacına uygun olarak kullanımı için belediyeden alınan belgeye verilen isimdir.

İstimlak
 

Özel mülkiyete ait olan taşınmaz malların kamu yararı için satın alınmasının ardından yol, metro, park, geçit, hızlı tren gibi kamuya hizmet alanlarının inşa edilmesini betimleyen terimdir.

İştira Hakkı
 

Bir gayrimenkulü belirli bir süre içerisinde sahibinden satın alma hakkına verilen isimdir. Niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noter huzurunda düzenlenir ve tapu kütüğüne kaydedilir.

İvazsız İntikal
 

Bedelsiz ve karşılıksız olarak sahip olunan herhangi bir malın tapuda gerçekleşen işlemleri için kullanılan terimdir.

Kaçak Kat
 

Devam eden bir projede yapı ruhsatı alınmadan izinsiz olarak inşa edilen fazla katlar için halk arasında kullanılan terimdir.

Kadastro
 

Tapu sicil belgesi çıkarmak için bir ülkeye ait olan arsa, arazi, mülk gibi taşınmazların alanlarını, değerlerini ve sınırlarının ve hukuksal durumlarını devlet tarafından bilinmesi, plana ve kayda bağlanması anlamını taşıyan terimdir.

Kadastro Çapı
 

Bir parsele ait olan bilgileri, diğer parsellerle olan sınırlarını ve parsel içerisindeki tesisleri belirleyen belgeye verilen isimdir.

Kadastro Parseli
 

Kadastro Kanununa göre kadastro adalarının içerisinde yer alan bağımsız parsellere verilen isimdir.

Kagir
 

Beton, yığma taş ya da tuğla gibi malzemelerle yapılan yapılara verilen isimdir. Dış duvarları, beton ve tuğla ile kaplı olan yapının, yer ve çatısı ahşap kaplamadır.

KAKS
 

Kat alanı kat sayısı olarak ifade edilen bu terim bir arazide yapılacak toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılmaktadır.

Kapalı Balkon
 

 Üst ve yan tarafları kapalı, önü açık olan balkon türüne verilen isimdir.

Kapora
 

Taşınmaz mal almak isteyen kişilerden temin edilen, malın satılmamasını garanti eden ve her iki taraf için güvence oluşturabilen küçük çaplı ödemeye verilen isimdir.

Kapora Sözleşmesi
 

Taşınmaz malın satılması ya da kiralanması için emlakçı ile anlaşan kişiler kaporayı emlakçıya ödemektedir. Emlakçı ile alıcı arasında ise bu nedenle kapora sözleşmesi yapılmakta ve haklar garanti altına alınmaktadır.

Kat Bahçesi
 

Binaların dışında yeşil bir görünüm elde etmek amacıyla bina katlarında oluşturulan, kişilerin kış bahçesi olarak da kullanabildikleri ortak ve bağımsız alana verilen isimdir.

Kat İrtifakı
 

İnşaatı henüz bitmemiş bir yapı üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek amacıyla çıkarılan tapu tipi için kullanılan terimdir.

Kat Karşılığı Anlaşması
 

Arsasını müteahhite verip birden çok katlı binanın yapımı için anlaşan kişiler, mütheahhit tarafından yapılacak bina içerisinde ücretsiz daire istemektedir. Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan anlaşmaya da “kat karşılığı anlaşması” denmektedir.

 

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.