EMLAK TERİMLERİ

blog resim

Kat Maliki
 

Kat mülkiyeti hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir.

Kat Mülkiyeti
 

Kat mülkiyeti kişinin, taşınmaz bir gayrimenkule ne şekilde sahip olunduğunu belgelemek için kullanılan terimdir. Kat mülkiyetine sahip olan bir gayrimenkulün iskan belgesi bulunmaktadır. İskan alındıktan sonra kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş yasal zorunluluktur.

Kat Mülkiyetli Tapu
 

İnşaatı tamamlanmış bir binanın kat, işyeri, mahzen, mağaza, depo gibi başlı başına kullanmaya elverişli alanlar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkı olarak kullanılan terimdir.

Kat Yüksekliği
 

Bir yapının tabandan tavana kadar olan yüksekliğini belirtmek için kullanılan terimdir.

Kentsel Dönüşüm
 

Olası bir deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı riskli bulunan bölgelerdeki eski ve yıpranmış olan binaların yerlerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve doğal afetlerin önüne geçilmesi için yapılan yenilenmedir.

Kira Çarpanı
 

Bir gayrimenkulün kendini amorti ettiği ay sayısıdır. gayrimenkul değeri kira bedelleri ile kaç ay sonra geri kazanılıyorsa o gayrimenkulün kira çarpanı olarak tanımlanır.

Kira Depozitosu
 

Evi kiralamanın ardından eve ilk girişlerde kişilerden en az bir ay en fazla üç aylık kira bedeli yani depozito ücreti istenmektedir. Sözleşme bittiği takdirde kişi evden çıkmak istediğinde evde bir hasar yok ise depozito ev sahibi tarafından geri iade edilmektedir.

Kira Gelir Vergisi
 

2012 yılından bu yana ev ya da iş yerlerini kiraya veren kişiler gelirlerini bildirmek zorundadırlar. Kiradan elde edilen gelire göre kira gelir vergisi mülk sahibinden tahsil edilmektedir.

Kira Kontratı
 

Ev sahibinin kiraya verdiği mülkü kullanma ve yararlanma hakkını kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiği sözleşmeye verilen isimdir.

Kira Şerhi
 

Uzun dönemli kiralama işlemlerinde mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenmesi için kullanılan terimdir.

Kira Stopajı
 

Kiraya verilmiş olan iş yerlerinin kira bedelleri üzerinden kesilen vergidir.

Kiracı
 

Mülk kiralama işlemlerinde bir bedel karşılığında mülkü kiralayan kişiye verilen isimdir.

Konut Dokunulmazlığı
 

Belirli hukuki izinler olmadan kişilere ait olan mülklere girilmemesi, mülkte arama yapılamaması ve eşyalara el konulamaması faaliyetlerini ifade eden terimdir.

Konut Kredisi
 

Ev sahibi olmak isteyen kişilere, satın alınacak mülke ipotek koyulması şartıyla ya da garantörler aracılığıyla bankaların sağladığı kredi türüdür.

Konut Kredisi Yapılandırması
 

Ev sahibi olmak için çekilen ev kredisinin ödeme planlarının yan faizlerle yeniden düzenlenmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Konut Sigortası
 

Evlerin ya da ev içerisindeki eşyaların herhangi bir doğal afet durumunda güvence altına alınma işlemi yapılan sigorta türüne verilen isimdir.

Koordineli Çap
 

Kadastro adaları içinde yer alan parsellerin koordinatlarının olduğu belgeye verilen isimdir.

Kot
 

Binanın temeli ile zemini arasındaki yüksekliğe verilen isimdir.

Kot Farkı
 

Binanın yapılacağı parselin bulunduğu köşe noktaları ile yapılacak olan binanın bulunduğu köşe noktalarının gösterildiği plana verilen isimdir.

Kredi Notu
 

Kişilerin ve işletmelerin bankalarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin banka tarafından rapor haline getirildiği belgeye verilen isimdir.

Kroki
 

Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün küçültülerek ölçüsüz bir şekilde düzlem üzerine aktarma işlemine verilen isimdir.

Kuru Mülkiyet
 

Sahip olduğu taşınmaz mülk üzerinde yararlanma hakkı olmayan kişiler için kullanılan terimdir.

Lebiderya
 

Deniz kenarında ya da deniz manzarasının tamamıyla göründüğü evleri nitelemek için kullanılan emlakçılık terimidir. “Kesintisiz deniz manzarası” ifadesiyle de tanımlanmaktadır.

Loft Daire
 

Geniş ve yüksek tavanlı, minimum duvara ve kapıya sahip olan yapılar olarak tanımlanabilecek bu dairelerde, küçük bir asma kat özelliği de bulunmaktadır. Yurtdışında endüstriyel kullanımdaki eski depo ya da fabrika gibi yerlerden yaşam yerlerine dönüştürülmüştür.

Lüks Bina
 

Bir yapının en temel ve önemli özellikleri dışında estetik detaylarla donatılmış konforlu yaşam alanlarını da ifade eden bir tanımdır.

Maketten Konut Satışı
 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyen insanların ön ödeme yaparak inşaatına henüz başlanmamış projelerden  ev alması işlemine verilen isimdir.

Mantolama
 

Kışın soğuk havaların evin içine geçmesini engelleyen, evdeki sıcaklığı sabit tutan ve ev sahiplerine maddi anlamda tasarruf sağlatan sistem için kullanılan terimdir. Yeni nesil binalarda mantolama işlemi bulunduğundan kışın çok soğuk havalarda bile evin içerisi ılık kalabilir.

Menkul
 

Taşınabilir ve ekonomik açıdan değere sahip olan,  paraya çevrilmesi, para ile değer biçilmesi mümkün olan değerli eşyaların tümüne verilen isimdir.

Merkezi Isıtma
 

Isıtma sisteminin tek bir merkezden tüm binaya dağılmasını ve bağımsız ortak alanların da ısınmasını sağlayan ısıtma sistemine verilen isimdir. Merkezi ısıtma sistemine sahip olan binaların dairelerinde kombi ya da ısıtıcı bulunmamaktadır.

Mesire Alanı
 

Şehir içerisinde doğa ile iç içe bulunan alanları gerekli teknikler ile donatarak turistik bir yer haline gelmesini ve şehirde yaşayan insanların eğlenmesini, dinlenmesini, iyi vakit geçirmesini sağlayan, şehri güzelleştiren alanlara verilen isimdir.

Metropoliten Aktivite Alanları
 

İmar planlarında belirlenen konut, ticaret alanları, depo, iş hanı, mağaza gibi yapıların bulunduğu yerlerdir. Bu alanların zemin katlarına ev yapılmasına izin verilmemektedir.

Mirasın İntikali
 

 Bir kişinin ölmesi halinde kalan mirasının diğer mirasçılara hukuki yollarla geçirilme işlemine verilen isimdir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)
 

Mallarını miras olarak bırakacak kişinin mirasını yasal mirasçılarına değil de başka bir kişiye bırakma işlemine verilen isimdir.

Miri Arazi
 

Mülkiyeti devlete ait, intifa hakkı başkalarına verilmiş olan hazine arazilerine verilen isimdir

Mücavir Alan
 

Belediye sınırları dışında kalan ancak şehrin yararı için gerekli görüldüğü takdirde belediye tarafından kullanılan alanın ismidir.

Müfrez Tarla
 

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın bölünmesiyle meydana gelen, bütününden ayrılmış parçaya verilen isimdir.

Muhdesat
 

Bir arazi üzerinde arazi sahibine ait olmayan yapı ya da ağaçlara verilen isimdir.

Münakale
 

Tapu kütüğünde yapılan tescil işlemine verilen isimdir.

Müstakil
 

Genelde sıfırdan inşa edilen, en fazla iki katlı olan ve kendine ait bir bahçesi bulunan ferah, geniş evler için kullanılan terimdir.

Müstakil Tapu
 

Tek bir kişiye ait olan gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunun resmi olarak gösterildiği belgeye verilen isimdir.

Müştemilat
 

Binadan ayrı bir alana inşa edilen bölüme verilen isimdir. Kömürlük, odunluk, depo, ardiye gibi eklenti yerler müştemilat olarak adlandırılır.

Müşterek Mülkiyet
 

Bir taşınmaz mala birden fazla kimsenin hisseli olarak sahip olması durumu için kullanılan terimdir.

Müşterek Tapu
 

Birden fazla kişinin hisseli olarak sahip olduğu taşınmaz malın tapusuna verilen isimdir.

Mütemmim Cüz
 

Bir binayı tamamlayan ve bütünleyen, binanın olmazsa olmaz parçalarına verilen isimdir. Binanın olmazsa olmaz parçaları ise, çatısı, kazan dairesi, jeneratörü, yangın merdivenleri gibi hayat kurtaran parçalarıdır.

Muvafakatname
 

Gerekli durumlarda herhangi bir konuda kişiden izin alındığına dair belgenin verilmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Muvazaalı Satış
 

Gerçek ismini ve niteliğini saklayarak, başka bir isimle üçüncü bir kişiyi kandırmak amacıyla göstermelik olarak yapılan işleme verilen isimdir.

Nazım Planı
 

Şehir haritaları üzerindeki bölge tiplerini  ve arazilerin ne şekilde kullanılacağını gösteren plana verilen isimdir. Bir başka deyişle gelecek zaman içerisinde şehrin alacağı hali gösteren plana verilen isimdir.

Net Kira
 

Kira sözleşmesinde eve ödenecek kira bedeli için belirtilen miktara verilen isimdir. Ev kiralarında net – brüt ayrımı yoktur ancak işyeri kiralarında net – brüt ayrımı yapılmaktadır.

Nev’i
 

Türü, cinsi, vasfı anlamlarında kullanılan terime verilen isimdir.

Nizam
 

Binaların, yapıların yan yana sıralanış düzenine verilen isimdir. Ayrık nizam ve bitişik nizam olmak üzere iki türü vardır. Ayrık nizamda yapıların arasında toprak parçası vardır, bitişik nizamda ise yapıların duvarları ortak bir haldedir.

Ölçek
 

Harita ya da planının yapılması için bir yerin küçültülerek düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir. Düzlem üzerinde bulunan planın küçültülme oranı için kullanılan terimdir.

Ölçü Krokisi
 

Kadastro arazisinin tüm ayrıntılarının, ölçüm değerlerinin ve ölçüm yapılan noktaların düzlem üzerine yaklaşık bir değerde çizilmesiyle oluşan planlara verilen isimdir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi:
 

Kişi kendisine ölünceye kadar bakılması karşılığında mirasını mirasçılara ya da üçüncü kişilere bırakma hakkına sahiptir.  Kişi ile mirasçılar arasında hukuki yollarla hazırlanan belgeye verilen isimdir.

Ön Cephe
 

Binaların yol tarafına bakan yüzüne verilen isimdir. 

Orman Kadastrosu
 

Devlete, kamu tüzel kişilere ya da gerçek kişilere ait olan ormanlar ile orman dışarısında kalan yerlerin açık olarak sınırlarını belirleyen ve imar işlemlerinde gerekli olan kadastro türü için kullanılan terimdir.

Ortak Alan
 

Kat mülkiyeti olan yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan, ortak bir şekilde koruma ve faydalanma amacıyla kullanılan yerlere verilen isimdir.

Ortak Yerler
 

Yapıların ortak alanlarını yani temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, asansörler, sağlık talanları, sosyal tesisler, havuzlar, oyun alanları vb. yerleri betimlemek amacıyla kullanılan terimdir.

Otomasyon
 

Emlak ve gayrimenkul alanında tapu-kadastro bilgilerinin dijital ortama girilmesi ve dijital ortamdaki bilgilerin vatandaşların hizmetine sunulması işlemi için kullanılan terimdir.

Oturma Hakkı
 

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bilgiye göre kişiye herhangi bir konutta oturma yetkisinin verilmesidir. Oturma Hakkı kişiye özel bir hak olmakla beraber başka birine devri söz konusu değildir.

Oturma Ruhsatı
 

İnşaat çalışmaları yeni biten ruhsatlı bir yapıda oturma işleminin yapılabilmesi için belediyeden alınan izin belgesine verilen isimdir.

Pafta
 

Belirli bir ölçekteki büyük haritanın planını ve modelini oluşturan her küçük parçasına verilen isimdir.

Parsel
 

Her bir sınırı haritalarla belirlenmiş arazi parçalarıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli olarak adlandırılır.

Parselasyon
 

İmar parsellerinin içerisinde yol, park, yeşil alan, dinlenme alanı vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden birkaçını kapsayacak şekilde taşınmaz malları ayırma işlemine verilen isimdir. Parselasyon, şehir planlarının düzenli ve yararlı bir biçimde olmasını sağlar.

Pay
 

Bir bütünün belirli kısımlarından oluşan bölümlere verilen isimdir.

Pay Temliki
 

Ortaklıklar halinde taşınmaz mallarda mirasçılardan birinin belirli olmayan herhangi bir payını satış ya da bağış yolları ile devretme işlemine verilen isimdir.

Paylaşımlı Ofis
 

İstanbul’da fazlasıyla bulunan paylaşımlı ofisler, özel ofis açmak için yeterli bütçeye sahip olmayan şirketler veya kişiler için verimli ve sağlıklı çalışma imkânı sağlayan mekânlardır.

Paylı Mülkiyet
 

Birden fazla kişinin maddi  ve fiziki olarak bölünmemiş bütün mal üzerinde, birden fazla kişinin pay sahibi olduklarını betimleyen terimdir.

Penthouse
 

Türkçe olarak “çatı katı” anlamına denk düşse de yapı olarak çatı katı tarzı daireleri kapmamaktadır. Binaların en üst katlarında ya da ara katlarda yapılan bu daire tipi, yüksek tavandan ve geniş terastan oluşmaktadır. Bu daire tipi, bu nedenle rahat, konforlu ve lüks sayılmaktadır.

Plan
 

Bir yerin kuşbakışı olarak belirli ölçeklerle çizilmiş harita türüne verilen isimdir.

Plankote
 

Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile mimari projeler için oluşturulan ve arazinin topografik yapısını gösteren harita türüne verilen isimdir.

Portik
 

Üstü örtülü ve önü sütunlarla çevrili olan galeriye benzeyen yapılara verilen isimdir. Günümüzde genel olarak alışveriş merkezleri ve mağazalar bu şekilde tasarlanmaktadır.

Prefabrik Ev
 

Evin tüm parçalarının fabrika ortamında üretilmesinin ardından konutun yapılacağı arazi üzerine bu parçaların getirilmesi ve monte edilmesi ile ortaya çıkan ev türüne verilen isimdir.

Rakabe
 

Herhangi bir malın, taşınmazın ya da paranın sahipliği anlamına gelen isimdir. Kuru mülkiyet ve tam mülkiyet gibi kavramlarını da anlam olarak kapsamaktadır.

Rayiç Bedeli
 

Taşınmazın güncel gayrimenkul satış değerlerine göre belirlenen en düşük alım-satım bedeli için kullanılan, pazar değeri anlamını da taşıyan sözcük için kullanılan terimdir.

Rehin
 

Borçlu olan kişinin, borcunu ödeyeceğine dair alacaklıya teminat olarak verdiği değerli mal ya da paradır. Borçlu, borcunu ödediği takdirde alacaklı rehin aldığı malı geri vermelidir.

Rekreasyon
 

Şehir düzenleme planlarında kişilerin eğlenmesi ve dinlenmesi için ayrılan alanlar için kullanılan terimdir. Rekreasyon alanları, kişi başına düşen belli bir büyüklükten az olmamak şartı ile tasarlanmaktadır.

Renovasyon
 

Bir şehrin bir bölümünü ya da bir yapıyı koruma amacı ile yenilenmesi için kullanılan terimdir.

Resmi Senet
 

Kamu kuruluşlarında tarafların imzalaması için resmi bir memur tarafından hazırlanan, imzalanan ve mühürlenen belgeye verilen isimdir.

Restorasyon
 

Yapının aslını ve dokusunu bozmadan onarılma işlemine verilen isimdir. Genellikle tarihi, eski ve yaşanmışlığı olan yapılarda restorasyon işlemi yapılır.

Rezidans
 

Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların sıklıkla tercih ettiği birçok konforlu alanı içerisinde bulunduran lüks yapılara verilen isimdir.

Rıza-i Ferağ:
 

Taşınmazı olan bir kimsenin kendi isteğiyle ilgili yere gidip, taşınmazını başka bir kişiye devretmek istemesinden ötürü düzenlenen resmi senedin imzalanması ve tescillenmesi işlemesi için kullanılan terimdir.

Rızai Taksim
 

Bir gayrimenkule sahip olan birden fazla kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile ilgili taşınmazın bölüştürülme işlemine verilen isimdir.

Röperli Kroki
 

Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen, parselde bulunan yapının ölçümlerini ve net sınırlarını gösteren, yapı için gerekli ölçülerin bulunduğu plana verilen isimdir.

Rustik Dekorasyon
 

Doğadan ilham alınarak yapılan ev aksesuarlarının ve doğal renklerin ev içerisinde kullanıldığı doğayı çağrıştıran dekorasyon türüne verilen isimdir.

Sakin Şehir
 

Yavaş şehir anlamında da kullanılan “Cittaslow” 1999 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Küreselleşmenin getirdiği hızlı yaşamın etkilerini ve şehirlerin yapılarının bozulmasını engelleyen bu oluşum şehirlerin katıldığı kentler birliği olarak da tanımlanabilir.

Şale
 

Kütükten yapılan dağ evlerine verilen isimdir. İsviçre, Fransa gibi bölgelerde fazlasıyla bulunmakla birlikte İsviçre çoban kulübeleri olarak da adlandırılır.

Salon
 

Eve gelen misafirleri ağırlamanın yanında aile bireylerinin de ortak olarak kullandıkları odaya verilen isimdir. Genel olarak evin en geniş odası ev sahipleri tarafından salon olarak seçilmektedir.

Sandık Odası
 

Evde bulunan fazla eşyaların koyulduğu, genellikle havadar olmayan odalara verilen isimdir.

Satış Vaadi Sözleşmesi
 

Satışı yapılacak olan ev için belirlenen satış bedeline göre satıcının gayrimenkul satışını gerçekleştireceği, alıcının ise evin bedelini ödeyerek evi satın alacağını taahhüt ettiği belgeye verilen isimdir.

Şerh
 

Açma ve ayırma anlamlarına sahip olan terimdir. Emlak alanında şerh koymak terimi, tapu kütüğüne ya da benzer olan resmi bir belgeye not eklemek anlamında kullanılır.

Shingle
 

Üst üste ayrı ayrı parçalardan oluşan parçalı çatı kaplamasına verilen isimdir. Shingle tarzı çatı kaplamada kullanılan malzemelerinden esnek yapılıdır. Bu nedenle oldukça fazla tercih edilmektedir.

Şirvan
 

Çatı katlarında bulunan basık tavanlı odalara verilen isimdir.

Sit Alanı
 

Geçmişten günümüze kadar gelen, tarihi yapısı ve dokusu itibariyle korunması gereken alan bölgeler için kullanılan isimdir. Sit alanları geçmişte orada yaşamış olan insanlar ve bölge hakkında kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli bilgiler vermektedir.

Sığınak
 

Genel anlamda canlı veya cansız kişileri korumak amacıyla inşa edilen alana verilen isimdir. Kişiler olağanüstü durumlarda bu alanları kullanmaktadır.

Şömine
 

Konutların içerisini ısıtmanın yanında görsel olarak güzel görünmesini sağlayan, içerisinde ateş yakılan küçük bölmeye verilen isimdir.

Sosyal Altyapı
 

Sağlıklı şehirler ve bölgelerde oluşturulan eğitim ve sağlık alanları, kültürel yapılar, eğlence alanları, doğal yapılar gibi yeşil ve faydalı alanları betimlemek için kullanılan terimdir.

Stopaj Vergisi
 

İşyeri olarak kiraya verilen taşınmaz mallar için kiracının ödediği brüt kira bedeli üzerinden kesintiye uğratılarak vergi dairesine ödenen vergi türüne verilen isimdir.

Stüdyo Daire
 

1+0 ya da 1+1 daire tipine örnek oluşturan, ev içerisinde bulunan tüm alanların bir arada olduğu küçük daire tipine verilen isimdir.

Şufa Hakkı
 

Öncelikli alım hakkı olarak kullanılan terimdir. Taşınmaz üzerinde hakka ya da hisseye sahip olan kişi taşınmazın satılması halinde diğer alıcılardan önce alma hakkına sahiptir. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa olmak üzere de iki türü bulunmaktadır.

Sükna Hakkı
 

Bir evin tamamında ya da bir kısmında ortak alanları kullanma ve oturma iznine sahip olma hakkına verilen isimdir.

Şuyulandırma
 

Herhangi bir arsanın kamu kuruluşlarınca kullanılması nedeniyle başka parseller ile birleştirilip daha sonra da mal sahibi olarak başkalarınca sahiplendirilmesi anlamına gelen terimdir. Kısaca sahiplendirme anlamında kullanılmaktadır.

Tadilat Projesi
 

İmar mevzuatının gerektirdiği hallerde inşaat planında değişiklik yapabilmek amacıyla yapılan ek projeye verilen isimdir.

Tahsis
 

Belirli kamu kurumlarına ait olan malların belirlenen ilgili kişilere hak olarak ayrılması için kullanılan terimdir.

Takrir
 

Kişinin sahibi olduğu malını ipotek ettirdiğini ya da sattığını sözle ifade etme işlemine verilen isimdir.

Tapu
 

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, aksi bir durum kanıtlanana kadar da geçerli olan resmi belgeye verilen isimdir.

Tapu Devir Belgesi
 

Sahibi olunan taşınmaz malların başka bir kişiye devredilmesinin ardından Tapu Müdürlüğünden verilen belgedir.

Tapu Devri
 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleşen, herhangi bir taşınmazın satılmasının ardından satıcının malı satın alan kişiye devretme işlemidir.

 

Tabu Devri, gayrimenkulün sahibini görüntüler ve tapuda yapılan resmi işlemleri bütününü ifade eder. Bu işlem, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde nihai ve malın satıcısından alıcıya devredilmesini sağlar. 25 yıllık deneyimiyle İlke Emlak olarak, tapu devri ve emlak işlemleri konusunda size destek verebiliriz. Profesyonel ekip, tecrübemiz ve sektördeki bilgi birikimimizle tapu devri işlemlerinizde size rehberlik edebilir, danışmanlık sunabilir ve işlemlerinizi en doğru ve güvenilir şekilde tamamlamanıza yardımcı olabiliriz. Emlak alanındaki uzmanlığımızla size kaliteli hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağız.

Tapu Harcı
 

Herhangi bir taşınmaz mal alınırken ya da satılırken devlete ödenen bedel için kullanılan terimdir.

Tapu İptal Davası
 

Tapu belgelerinin kanuna uygun olmadığı, usulsüz olduğu durumlarında açılan davaya verilen isimdir.

Tapu Randevusu
 

Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınan belirli gün ve saat için kullanılan terimdir.

Tapu Sahibi Sorgulama
 

Kişi taşınmaz bir mal alınmak istediğinde tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Tapu sahibinin sorgulanma işlemi www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama sistemi üzerinden gerçekleşebilir.

Tapu Senedi
 

Tapu dairesinde tapu işlemleri sonucunda taşınmaz mal sahibine verilen mühürlü, imzalı resmi belge için kullanılan terimdir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan ayrı bütçeli kurum, taşınmaz malların sınırlarını ve hukuki durumlarını belirlemek amacıyla tapu sicilinin oluşturulduğu devlet dairesidir.

Tapuda Takas
 

Taşınmaz bir malın başka bir taşınmaz mal ile değiştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Taşınmaz
 

Topraklar (tarla, arazi, arsa), madenler ve tapu siciline işleyen inşaat alanları gibi yerler için kullanılan terimdir.

Tedbir
 

Bir işi doğru bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek zorlukların çaresini önceden düşünebilmek, önlem almak anlamında kullanılan terimdir.

Teknik Altyapı
 

İnsanlara, su, doğal gaz, elektrik, ulaştırma, haberleşme, kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için yapılan tesislere verilen isimdir.

Tematik Harita
 

Doğa ve insanlarla ilgili konuların, yapıların ayrıntılı olarak sınırlarının ve yapısal özelliklerini gösteren haritaya verilen isimdir.

Temellük
 

Taşınmaz mal sahibi olan veya taşınmazı yeni edinen kişiye verilen isimdir

Temlik
 

Taşınmaz malların hakkına sahip olan kişinin sahip olduğu hakları başka bir kişiye geçirme işlemine verilme isimdir.

Tenkis Davası
 

Kişi tarafından bırakılan mirasta korunmuş hissenin ihlal edilmiş olması halinde miras bırakan kişinin sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan davaya denir.

Teras
 

İnsanların açık hava ihtiyacının karşılandığı, üstü ve önü açık olan, üzerinde dolaşılacak kadar da geniş olan alana verilen isimdir.

Terkin
 

Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir malın tapu kütüğünden silinmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Ters Dubleks
 

Normal dubleks dairelerden farklı olarak salon ve mutfağının üst katta, yatak odası, banyo ve diğer odaların bulunduğu yer ise alt katta olan evler için kullanılan terimdir.

Tevhid
 

Ayrı ayrı ancak yan yana bulunan taşınmaz malların tapu müdürlüğünde tek bir parsel olarak kayıt edilip birleştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Tevkil Yetkisi
 

Bir başkası adına bir kimseyi vekil olarak atamayabilme izni için kullanılan terimdir.

Ticari İmarlı Arsa
 

Mağaza, sinema, lokanta, okul, sağlık tesisi gibi hizmet ve ticari sektöre hizmet edebilecek yapıların yapılacağı arsaya verilen isimdir.

TOKİ
 

Büyükşehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek amacıyla düşük ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan devlet konut projesidir.

Toplu Konut
 

Planlaması önceden yapılmış olan bölgelere devletin verdiği kredi desteği ile toplu olarak meydana getirilen yapılara verilen isimdir.

Trampa
 

Ticari değeri olan bir malın, doğrudan doğruya başka bir mal ile değiş tokuş yapıldığını betimleyen terimdir.

Üfe
 

Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretilen ve yurtiçinde satışı yapılan ürünlerin, üretici fiyatlarını içerisinde bulunan zamanla ile karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçüldüğü fiyat endeksi için kullanılan terimdir.

Üst Hakkı
 

Başkasına ait olan bir arazide yer altında veya üzerinde yeni bir bina inşa etmek ya da mevcut binayı yerinde tutma hakkı için kullanılan terimdir. Üst hak, sınırlı ayni haklardan bir tanesidir.

Uygulama İmar Planı
 

Gelecek zaman içerisinde yapılacak olan yapının ilerleyen zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal çevre açısından alacağı biçimin detaylandırıldığı, uygulamaya yönelik olan planlar için kullanılan terimdir.

Uygulama Projesi
 

Mühendis ve mimarlar tarafından yapılmak istenilen yapının tüm detaylarının ve ayrıntılarının gösterildiği proje çizimine verilen isimdir.

Uyruk
 

Bir devlette vatandaşlık hakkına sahip olma durumu için kullanılan terimdir.

Vakıf
 

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yararlı işler yapılmak şartı ile belirli malların ve hakların bir amaca yönelik olarak bağışlamaktadır. Bu kişiler tarafından bağışlanan mal ve paraların idaresinin yapıldığı yer için kullanılan terimdir.

Vakıf Şerhi
 

Taşınmaz malların vakıflarla olan bağlantısını ve ilgisini belirtmek tapu kütük sayfasında yazılan belirtmelerdir.

Vakıf Taviz Bedeli
 

Vakıf mallarının mülke dönüşümünün ardından tasarruf eden kişiye devredilmesi için öngörülen bedel belirlenmektedir. Belirlenen bu bedele vakıf taviz bedeli denmektedir. Taviz bedelinin miktarı günümüzde taşınmazın sahip olduğu değerin yarısıdır.

Vaziyet Planı
 

Yapıların inşaat alanında yer alacak tüm öğelerin gösterildiği ve detaylandırıldığı ölçeklerin planına verilen isimdir. Vaziyet planı, yapılacak projenin mimarı tarafından çizilir ve yerleşim yerlerini ayrıntılı göstermeye yarar.

Vefa Hakkı
 

Bir malın satılmasının ardından tapu işlemlerinde kayıt altına alınarak malı satan kişinin sattığı malı tekrar geri alma hakkı için kullanılan terimdir. Vefa hakkı tapu kütüğünde açıklanır ve genel olarak 10 yıl gibi bir süreyi ifade eder.

Vekâlet
 

Kişinin herhangi bir kamu işi için kendi yetkilerini noter huzurunda bir başka  kişiye devretme işlemidir.

Veraset Belgesi
 

Vefat durumlarında kişiden kalan mirasın mirasçılara geçişi için Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığıyla taranan, sulh hukuk mahkemesinden alınan ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren hasımsız belgeye verilen isimdir.

Veraset Beyannamesi
 

Vefat durumlarında kişinin kalan mallarının mirasçılar tarafından kabul edilmesinin ardından mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu vergiye verilen isimdir. Ödenecek olan vergi miktarı  her yıl değişmektedir.

Veraset İlamı
 

Vefat durumunda kişiden kalan mirasın mirasçılara hangi oranlarda kaldığını gösteren, mahkemeden alınmış belgeye verilen isimdir.

Villa
 

Genellikle şehir dışında ya da sahil beldelerinde doğaya yakın yerlere yapılan iki veya üç katlı, bahçeli konutlara verilen isimdir.

Yalı
 

Genel olarak iki ya da üç katlı olan deniz kıyısına inşa edilen yapılara verilen isimdir.

Yapı Kullanımı İzin Belgesi
 

Yapıların tamamlanmasının ardından, yapıda bulunan tüm bağımsız bölümlerin amacına uygun bir şekilde inşa edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla valilik ya da belediye tarafından verilen rapor niteliğindeki belgeye için kullanılan isimdir.

Yapı Ruhsatı
 

Bir yapı inşa edilmek istenildiğinde inşaat projesine başlamak için alınması gereken ilk belgeye yapı ruhsatı denir.

Yapı Yaklaşma Sınırı
 

İnşaat planı üzerindeki yapının yanındaki komşu parsellere en fazla ne kadar yaklaşacağı belirlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Kira Zam Oranı
 

Borçlar Kanunu kapsamında her yıl belirlenen bir oranda ev sahibinin arttırabileceği zam oranını betimlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Mal Rejimi
 

Çiftlerin evlilikleri süresince edinilen malların nasıl idare edileceğini, harcamaların ne kadar yapılacağını ve olası bir ayrılık durumunda malların nasıl paylaştırılacağını resmileştiren kurallar bütününe verilen isimdir.

Yatay Mimarı
 

Yapıların inşaatlarının zemini üzerinde yatay olarak ilerleyen ve daha çok doğa ile iç içe olan yapıların mimari tarzına verilen isimdir.

Yazlık Ev
 

Genel olarak tatil beldelerinde ve şehirden uzak yerlerde bulunan daha çok yaz aylarında kullanılan evlere verilen isimdir.

Yerden Isıtmalı
 

Yapıların zeminlerinde bulunan borular sayesinde ev ısıtma işleminin zemin üzerinden gerçekleşmesini sağlayan sistemdir.

Yerleşim Yeri
 

Bireyin temel olarak sıklıkla yaşamsal ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirdiği, genel olarak ikamet ettiği alana verilen isimdir.

Yeşil Alan
 

Şehir planlamalarında üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan, daha çok topluma yönelik faaliyetlerin gerçekleşeceği yani park,  çocuk parkı, piknik alanı gibi yerlere verilen isimdir.

Yeşil Bina
 

Küresel ısınma nedeniyle doğaya, yeşil alana en az hasar verecek şekilde tasarlanan binalar için kullanılan terimdir.

Yetki Belgesi
 

Tapu işlemleri esnasında tüzel kişiler tarafından istenilen ve tüzel kişinin temsilcisinin kimler olduğunu belirten belgeye verilen isimdir.

Yıkma Ruhsatı
 

Bir arazi üzerinde bulunan yapının yıkılması için belediye tarafından verilen izin belgesidir.

Yıpranma Payı
 

Binalarda bulunan malların eskimesinden ve yıpranmasından dolayı malın değerinin düşmesini betimleyen terimdir.

Yola Terk İşlemi
 

Yapıların imar planlarının gerçekleştirilmesinin ardından taşınmaz mal sahiplerinin bedel alarak ya da bedelsiz bir şekilde taşınmaz malın tamamını ya da bir bölümünü yol, park, yeşil alan gibi nedenlerden dolayı kamu yararına bırakma işlemine verilen isimdir.

Yoldan İhdas
 

Arazilerin düzenlenmesinin ardından tescil dışı olan kadastro yollarının imar adalarına denk gelmesi ve yol sıfatını kaybetmesi olayı için kullanılan terimdir.

Yönetim Planı
 

Kat mülkiyetine sahip olan yapıların nasıl yönetileceğini, daire sahiplerinin hak ve sorumluluklarını, yönetime ait önemli noktaların ne olduğunu belirten ve bunları düzenleyen belgeye verilen isimdir.

Zabıt Defteri
 

Kadastrosu henüz yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve bu taşınmazların üzerinde kurulacak hakların takip edildiği deftere verilen isimdir. Kadastro işlemi gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır.

Zaman Aşımı
 

Herhangi bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi için gereken hukuk kuralları çerçevesinde öngörülen süre, süre aşımıdır.

Zayî
 

Taşınmazlara ait olan belgelerin yok olması veya kaybolması anlamına gelen terimdir. Tapu belgesinin kaybolması durumunda belgenin zayiinde çıkarılması mümkündür.

Zemin
 

Toprak seviyesinde bulunan, taban, yer ve döşemeye verilen isimdir.

Zemin Etüdü Raporu
 

Üzerinde taşınmaz yapılacak her parsel için zemin gerilmelerini ve zemin mekaniğini inceleyen, ilgili bölgenin jeolojik ve jeofizik raporları öncülüğünde zeminin cinsini ve zemin grubunu inceleyen, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından hazırlanan rapora verilen isimdir.

Zemin Kat
 

Binaların zemin seviyesinde bulunan, düz girişe sahip olan dairelere verilen isimdir.

Zilyetlik
 

Herhangi bir mal üzerinde hâkimiyet kurma işlemine verilen isimdir. Herhangi bir malı elinde bulundurup onun kullanılması zilyetliğin örnekleridir.

Zirai İpotek
 

Tarım kredi kooperatifleri ya da ilgili bankalar üzerinden alınan kredilerde çiftçilerin kredilerine teminat olarak gösterdiği taşınmaz malın üzerine hazırlanan ipotek işlemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası
 

Konutları ilgilendiren zorunlu deprem sigortası, olası bir depremin konuta verebileceği zararları karşılamak adına maddi teminatın sağlanmasına yarayan sigorta türüdür.

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.